گردهمایی تخصصی معاونان و مدیران دانشجویی فرهنگی دانشگاه آزاد در مشهد برگزار می‌شود

گردهمایی تخصصی معاونان و مدیران دانشجویی فرهنگی دانشگاه آزاد در مشهد برگزار می‌شود

معاون دانشجويي فرهنگي دانشگاه آزاد مشهد از برگزاري چهارمین گردهمایی تخصصي ميان استاني معاونان و مديران دانشجويي فرهنگي ویژه استان‌های خراسان رضوی، شمالی، جنوبی و استان‌های سمنان و گلستان طي روزهاي دوم و سوم مرداد ماه به میزبانی واحد مشهد خبر داد.

گردهمایی تخصصی معاونان و مدیران دانشجویی فرهنگی دانشگاه آزاد در مشهد برگزار می‌شود

(image)

معاون دانشجويي فرهنگي دانشگاه آزاد مشهد از برگزاري چهارمین گردهمایی تخصصي ميان استاني معاونان و مديران دانشجويي فرهنگي ویژه استان‌های خراسان رضوی، شمالی، جنوبی و استان‌های سمنان و گلستان طي روزهاي دوم و سوم مرداد ماه به میزبانی واحد مشهد خبر داد.
گردهمایی تخصصی معاونان و مدیران دانشجویی فرهنگی دانشگاه آزاد در مشهد برگزار می‌شود

کیمیا دانلود