کویر لوت در فهرست میراث جهانی ثبت شد

کویر لوت در فهرست میراث جهانی ثبت شد

پرونده کویر لوت در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید.

کویر لوت در فهرست میراث جهانی ثبت شد

(image)

پرونده کویر لوت در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید.
کویر لوت در فهرست میراث جهانی ثبت شد

سیستم اطلاع رسانی