کودک نابینای دهدزی از سوی وزیر بهداشت مورد ویزیت قرار می‌گیرد

کودک نابینای دهدزی از سوی وزیر بهداشت مورد ویزیت قرار می‌گیرد

وزیر بهداشت کودک نابینای دهدزی که بر اثر مشکل مادرزادی، عضو چشم در او به صورت نرمال و کامل تشکیل نشده را ویزیت می کند.

کودک نابینای دهدزی از سوی وزیر بهداشت مورد ویزیت قرار می‌گیرد

(image)

وزیر بهداشت کودک نابینای دهدزی که بر اثر مشکل مادرزادی، عضو چشم در او به صورت نرمال و کامل تشکیل نشده را ویزیت می کند.
کودک نابینای دهدزی از سوی وزیر بهداشت مورد ویزیت قرار می‌گیرد

ganool review