کنترل سرعت خودروها در تهران با ۳۷۰ دوربین

سرعت خودروها با ۳۷۰ دوربین ثابت و دستی و همچنین با استقرار ۵۰ تیم نامحسوس در بزرگراه ها کنترل خواهد شد.