کمبود 10 هزار نفری نیروی اورژانس در کشور/ تمهیدات ویژه اورژانس برای ایام محرم

کمبود 10 هزار نفری نیروی اورژانس در کشور/ تمهیدات ویژه اورژانس برای ایام محرم
پیرحسین کولیوند در شرایط فعلی بیش از ۱۰ هزار نفر کمبود نیروی اورژانس داشته که لازم است اقدامات اساسی جهت صدور مجوز استخدام انجام گیرد.

کمبود 10 هزار نفری نیروی اورژانس در کشور/ تمهیدات ویژه اورژانس برای ایام محرم

پیرحسین کولیوند در شرایط فعلی بیش از ۱۰ هزار نفر کمبود نیروی اورژانس داشته که لازم است اقدامات اساسی جهت صدور مجوز استخدام انجام گیرد.
کمبود 10 هزار نفری نیروی اورژانس در کشور/ تمهیدات ویژه اورژانس برای ایام محرم