کلی را به عنوان مردی که برای ما رنگین‌پوستان جنگید می‌شناسم

کلی را به عنوان مردی که برای ما رنگین‌پوستان جنگید می‌شناسم

رئيس جمهور آمریکا با ادای احترام به محمد علی کلی گفت او برای عدالت مبارزه کرد و جهان را تکان داد.

کلی را به عنوان مردی که برای ما رنگین‌پوستان جنگید می‌شناسم

(image)

رئيس جمهور آمریکا با ادای احترام به محمد علی کلی گفت او برای عدالت مبارزه کرد و جهان را تکان داد.
کلی را به عنوان مردی که برای ما رنگین‌پوستان جنگید می‌شناسم

خبر جدید