کلیات لایحه افزایش مناطق آزاد هم تصویب شد

کلیات لایحه افزایش مناطق آزاد هم تصویب شد

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه لایحه کلیات افزایش مناطق آزاد تجاری به تصویب مجلس رسید، گفت: تصویب جزئیات آن مشروط به ارائه نقشه محدوده جغرافیایی این مناطق توسط دولت شد.

کلیات لایحه افزایش مناطق آزاد هم تصویب شد

(image)

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه لایحه کلیات افزایش مناطق آزاد تجاری به تصویب مجلس رسید، گفت: تصویب جزئیات آن مشروط به ارائه نقشه محدوده جغرافیایی این مناطق توسط دولت شد.
کلیات لایحه افزایش مناطق آزاد هم تصویب شد

افق