کله ام برای شرایط سپاهان داغ است

کله ام برای شرایط سپاهان داغ است

در حالی که چندین پیشنهاد خوب داشتم اما با سپاهان قرارداد سفید امضا کرده‌ام، کله ویسی برای اینگونه شرایط داغ است و آمدم به اصفهان تا این تیم را به شرایط گذشته بازگردانم، در سپاهان به دنبال پول نبودم و اهداف بزرگتری را در این تیم دارم

کله ام برای شرایط سپاهان داغ است

(image)

در حالی که چندین پیشنهاد خوب داشتم اما با سپاهان قرارداد سفید امضا کرده‌ام، کله ویسی برای اینگونه شرایط داغ است و آمدم به اصفهان تا این تیم را به شرایط گذشته بازگردانم، در سپاهان به دنبال پول نبودم و اهداف بزرگتری را در این تیم دارم
کله ام برای شرایط سپاهان داغ است

خرید لینک

دانلود فیلم خارجی