کشورهای غربی به حقوق بشر ساخته دست خود نیز اعتقاد ندارند/ تشکیل کمپین حمایت از مردم کشمیر/ عربستان سعودی بزرگترین ناقض حقوق بشر در جهان است

کشورهای غربی به حقوق بشر ساخته دست خود نیز اعتقاد ندارند/ تشکیل کمپین حمایت از مردم کشمیر/ عربستان سعودی بزرگترین ناقض حقوق بشر در جهان است

میزگرد خبری تحلیلی «حقوق بشر و کشورهای مسلمان» به مناسبت روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی به همت مرکز دانشجویی حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران(موسسه صلح زیبا) برگزار شد.

کشورهای غربی به حقوق بشر ساخته دست خود نیز اعتقاد ندارند/ تشکیل کمپین حمایت از مردم کشمیر/ عربستان سعودی بزرگترین ناقض حقوق بشر در جهان است

(image)

میزگرد خبری تحلیلی «حقوق بشر و کشورهای مسلمان» به مناسبت روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی به همت مرکز دانشجویی حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران(موسسه صلح زیبا) برگزار شد.
کشورهای غربی به حقوق بشر ساخته دست خود نیز اعتقاد ندارند/ تشکیل کمپین حمایت از مردم کشمیر/ عربستان سعودی بزرگترین ناقض حقوق بشر در جهان است

باران دانلود