کشف استعدادها و شناخت نخبگان ورزشی توسط هیات های یزد ضروری است

کشف استعدادها و شناخت نخبگان ورزشی توسط هیات های یزد ضروری است
مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد گفت: کشف استعدادها و شناخت نخبگان ورزشی استان بسیار ضروری است و جایگاه پایگاه ورزش قهرمانی یزد در این زمینه تعیین کننده است.

کشف استعدادها و شناخت نخبگان ورزشی توسط هیات های یزد ضروری است

مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد گفت: کشف استعدادها و شناخت نخبگان ورزشی استان بسیار ضروری است و جایگاه پایگاه ورزش قهرمانی یزد در این زمینه تعیین کننده است.
کشف استعدادها و شناخت نخبگان ورزشی توسط هیات های یزد ضروری است