کره شمالی مدت زیادی دوام نخواهد آورد!

کره شمالی مدت زیادی دوام نخواهد آورد!
رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به سخنرانی وزیر خارجه کره شمالی در سازمان ملل، بار دیگر این کشور را تهدید کرد.

کره شمالی مدت زیادی دوام نخواهد آورد!

رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به سخنرانی وزیر خارجه کره شمالی در سازمان ملل، بار دیگر این کشور را تهدید کرد.
کره شمالی مدت زیادی دوام نخواهد آورد!