کرمی‌پور به سمت دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق منصوب شد

کرمی‌پور به سمت دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق منصوب شد

یحیی آل اسحق رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با استناد به مصوبه هیأت مدیره، طی حکمی، مهدی کرمی‌پور مقدم را به سمت دبیر کل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و عراق منصوب کرد.

کرمی‌پور به سمت دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق منصوب شد

(image)

یحیی آل اسحق رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با استناد به مصوبه هیأت مدیره، طی حکمی، مهدی کرمی‌پور مقدم را به سمت دبیر کل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و عراق منصوب کرد.
کرمی‌پور به سمت دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق منصوب شد

فروش بک لینک

استخدام