کتاب درسی تحویل بدهید؛ لوازم التحریر هدیه بگیرید

کتاب درسی تحویل بدهید؛ لوازم التحریر هدیه بگیرید

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۷ گفت: دانش آموزان می توانند با اهداء کتاب درسی باطله خود، لوازم التحریر هدیه بگیرند.

کتاب درسی تحویل بدهید؛ لوازم التحریر هدیه بگیرید

(image)

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۷ گفت: دانش آموزان می توانند با اهداء کتاب درسی باطله خود، لوازم التحریر هدیه بگیرند.
کتاب درسی تحویل بدهید؛ لوازم التحریر هدیه بگیرید

عکس