کاربرد چراغ‌های کم‌مصرف و LED و ابتلا به سردرد‌های مزمن

کاربرد چراغ‌های کم‌مصرف و LED و ابتلا به سردرد‌های مزمن
یافته‌های محققان نشان می‌دهد که چراغ‌های کم‌مصرف LED می‌تواند ما را به سر درد‌های مزمن مبتلا کند.

کاربرد چراغ‌های کم‌مصرف و LED و ابتلا به سردرد‌های مزمن

یافته‌های محققان نشان می‌دهد که چراغ‌های کم‌مصرف LED می‌تواند ما را به سر درد‌های مزمن مبتلا کند.
کاربرد چراغ‌های کم‌مصرف و LED و ابتلا به سردرد‌های مزمن