ژنرالهای تکنوکرات نفتی و ضررهای میلیارددلاری/ فساد و عقبگرد نتیجه نگاه «تعامل گرا »

ژنرالهای تکنوکرات نفتی و ضررهای میلیارددلاری/ فساد و عقبگرد نتیجه نگاه «تعامل گرا »

دولت یازدهم که کاهش فروش نفت کشور درسطح بین الملل را یکی از دلایل کاهش سطح درآمدی کشور می دید با آوردن زنگنه به عنوان وزیر نفت سعی در بالا بردن توان چانه زنی کشور در دیپلماسی نفتی داشت.

ژنرالهای تکنوکرات نفتی و ضررهای میلیارددلاری/ فساد و عقبگرد نتیجه نگاه «تعامل گرا »

(image)

دولت یازدهم که کاهش فروش نفت کشور درسطح بین الملل را یکی از دلایل کاهش سطح درآمدی کشور می دید با آوردن زنگنه به عنوان وزیر نفت سعی در بالا بردن توان چانه زنی کشور در دیپلماسی نفتی داشت.
ژنرالهای تکنوکرات نفتی و ضررهای میلیارددلاری/ فساد و عقبگرد نتیجه نگاه «تعامل گرا »

مدرسه