چگونه ادعا می‌کنید امنیت دانشجویان برقرار شده است؟ +فایل بیانیه

چگونه ادعا می‌کنید امنیت دانشجویان برقرار شده است؟ +فایل بیانیه

جمعی از دانشجویان ساکن خوابگاه‌های دختران دانشگاه‌ تهران در اعتراض به تبعیض جنسیتی و قوانین غیرمنطقی خوابگاه‌ها بیانیه‌ای صادر کردند.

چگونه ادعا می‌کنید امنیت دانشجویان برقرار شده است؟ +فایل بیانیه

(image)

جمعی از دانشجویان ساکن خوابگاه‌های دختران دانشگاه‌ تهران در اعتراض به تبعیض جنسیتی و قوانین غیرمنطقی خوابگاه‌ها بیانیه‌ای صادر کردند.
چگونه ادعا می‌کنید امنیت دانشجویان برقرار شده است؟ +فایل بیانیه

دانلود موزیک