چه‌کسی اسناد چشم‌انداز صنعت هسته‌ای را لو داد؟/ محرمانه‌بازی به‌سبک ظریف!

چه‌کسی اسناد چشم‌انداز صنعت هسته‌ای را لو داد؟/ محرمانه‌بازی به‌سبک ظریف!

دستاورد سرّی دولت تدبیر این روزها نُقل و نبات محافل خبری خارجی است. کسانی که هنگام بالا-پایین کردن اسناد، به ریش روحانی و مُهر محرمانه‌اش، می‌خندند. مردم اما و رسانه‌ها همچنان نامحرمند.

چه‌کسی اسناد چشم‌انداز صنعت هسته‌ای را لو داد؟/ محرمانه‌بازی به‌سبک ظریف!

(image)

دستاورد سرّی دولت تدبیر این روزها نُقل و نبات محافل خبری خارجی است. کسانی که هنگام بالا-پایین کردن اسناد، به ریش روحانی و مُهر محرمانه‌اش، می‌خندند. مردم اما و رسانه‌ها همچنان نامحرمند.
چه‌کسی اسناد چشم‌انداز صنعت هسته‌ای را لو داد؟/ محرمانه‌بازی به‌سبک ظریف!

طاووس موزیک