چند درصد دختران ایرانی قلیان می کشند؟

چند درصد دختران ایرانی قلیان می کشند؟

دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران به مصرف قلیان در بین مردم به خصوص نسل جوان اشاره کرد و گفت: ۱۸ درصد دختران ایرانی قلیان می کشند که رقم قابل تاملی است.

چند درصد دختران ایرانی قلیان می کشند؟

(image)

دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران به مصرف قلیان در بین مردم به خصوص نسل جوان اشاره کرد و گفت: ۱۸ درصد دختران ایرانی قلیان می کشند که رقم قابل تاملی است.
چند درصد دختران ایرانی قلیان می کشند؟

فروش بک لینک

استخدام