چند تذکر شفاهی ماحصل عملکرد کمیته نظارت در روز اول نمایشگاه کتاب

چند تذکر شفاهی ماحصل عملکرد کمیته نظارت در روز اول نمایشگاه کتاب

نخستین روز بیست و نهمین نمایشگاه کتاب تهران تنها با چند تذکر شفاهی از سوی کمیته نظارت نمایشگاه به پایان رسیدَ

چند تذکر شفاهی ماحصل عملکرد کمیته نظارت در روز اول نمایشگاه کتاب

(image)

نخستین روز بیست و نهمین نمایشگاه کتاب تهران تنها با چند تذکر شفاهی از سوی کمیته نظارت نمایشگاه به پایان رسیدَ
چند تذکر شفاهی ماحصل عملکرد کمیته نظارت در روز اول نمایشگاه کتاب

خرید بک لینک