چرا پرسپولیسی‌ها کچل شدند؟

چرا پرسپولیسی‌ها کچل شدند؟

چند بازیکن پرسپولیس برای خوشحالی یک کودک سرطانی و امید زندگی دادن به او موهایشان را تراشیدند تا کنار وی باشند.

چرا پرسپولیسی‌ها کچل شدند؟

(image)

چند بازیکن پرسپولیس برای خوشحالی یک کودک سرطانی و امید زندگی دادن به او موهایشان را تراشیدند تا کنار وی باشند.
چرا پرسپولیسی‌ها کچل شدند؟

شهر خبر