چرا روحانی از آفرینش حتی یک شغل جدید ناتوان است؟/ گزارش یک فاجعه

چرا روحانی از آفرینش حتی یک شغل جدید ناتوان است؟/ گزارش یک فاجعه

اخباری که روزانه از اوضاع صنعت و تولید مخابره می‌شود، نگران کننده است. دومینوی تعطیلی کارخانجات حالا تأثیراتش را روی نرخ اشتغال نشان داده است. دولت اما خیال می‌کند می‌تواند با پوپولیست‌بازی ناتوانی‌اش را پنهان کند.

چرا روحانی از آفرینش حتی یک شغل جدید ناتوان است؟/ گزارش یک فاجعه

(image)

اخباری که روزانه از اوضاع صنعت و تولید مخابره می‌شود، نگران کننده است. دومینوی تعطیلی کارخانجات حالا تأثیراتش را روی نرخ اشتغال نشان داده است. دولت اما خیال می‌کند می‌تواند با پوپولیست‌بازی ناتوانی‌اش را پنهان کند.
چرا روحانی از آفرینش حتی یک شغل جدید ناتوان است؟/ گزارش یک فاجعه

روزنامه ایران