چرا بعضی‌ها در خواب راه می‌‌روند؟

چرا بعضی‌ها در خواب راه می‌‌روند؟

راه رفتن در خواب هنگام خوابی عمیق اتفاق میفتد و می‌تواند سبب بروز مشکلاتی شود و بهتر است آگاهی افراد راجع به آن افزایش یابد.

چرا بعضی‌ها در خواب راه می‌‌روند؟

(image)

راه رفتن در خواب هنگام خوابی عمیق اتفاق میفتد و می‌تواند سبب بروز مشکلاتی شود و بهتر است آگاهی افراد راجع به آن افزایش یابد.
چرا بعضی‌ها در خواب راه می‌‌روند؟

اتوبیوگرافی

ترانه