چرا امیرعبداللهیان برکنار شد؟ پروژه بعدی ظریف در وزارت خارجه چیست؟

چرا امیرعبداللهیان برکنار شد؟ پروژه بعدی ظریف در وزارت خارجه چیست؟

محمدعبدالهی تحلیلگر سیاسی و سردبیر نشریه خردنامه در رابطه با برکناری امیرعبداللهیان معاون عربی-آفریقایی وزارت امورخارجه توسط ظریف

چرا امیرعبداللهیان برکنار شد؟ پروژه بعدی ظریف در وزارت خارجه چیست؟

(image)

محمدعبدالهی تحلیلگر سیاسی و سردبیر نشریه خردنامه در رابطه با برکناری امیرعبداللهیان معاون عربی-آفریقایی وزارت امورخارجه توسط ظریف
چرا امیرعبداللهیان برکنار شد؟ پروژه بعدی ظریف در وزارت خارجه چیست؟

اسکای نیوز