چالش اصلی طرح تحول سلامت ناپایداری منابع مالی است/ دستاورد طرح کاهش هزینه ازجیب مردم

عضوهیات مدیره مجمع انجمن های علمی گروه پزشکی ایران گفت: دستاورد بزرگ طرح تحول سلامت کاهش هزینه های درمانی بیماران است و چالش اصلی این طرح جوابگو نبودن ظرفیت بیمارستانهای دولتی و ناپایدار بودن منابع مالی است.