پیش نویس گزارش ملی اجرایی سازی سند نخبگان تدوین شد

پیش نویس گزارش ملی اجرایی سازی سند نخبگان تدوین شد
مدیر کل برنامه ریزی و نظارت ستاد اجرایی سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان، از تدوین پیش نویس اولیه گزارش ملی اجرایی سازی سند نخبگان در تیر ماه سال جاری خبر داد.
به گزارش تسنیم، میثم جعفری اسکندری با اشاره به بند 3-2-4 سند نخبگان اظهار کرد: نظام نخبگانی کشور باید طبق اقدام 3-2-4 سند نخبگان به صورت مستمر ارزیابی، پایش و گزارشهای دوره ای و سالیانه ای از آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شود.وی ادامه داد: پس از ابلاغ 15 اقدام ملی اولویت دار از سند راهبردی کشور در امور نخبگان از طرف رئیس جمهور به …

پیش نویس گزارش ملی اجرایی سازی سند نخبگان تدوین شد

مدیر کل برنامه ریزی و نظارت ستاد اجرایی سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان، از تدوین پیش نویس اولیه گزارش ملی اجرایی سازی سند نخبگان در تیر ماه سال جاری خبر داد.
به گزارش تسنیم، میثم جعفری اسکندری با اشاره به بند 3-2-4 سند نخبگان اظهار کرد: نظام نخبگانی کشور باید طبق اقدام 3-2-4 سند نخبگان به صورت مستمر ارزیابی، پایش و گزارشهای دوره ای و سالیانه ای از آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شود.وی ادامه داد: پس از ابلاغ 15 اقدام ملی اولویت دار از سند راهبردی کشور در امور نخبگان از طرف رئیس جمهور به …
پیش نویس گزارش ملی اجرایی سازی سند نخبگان تدوین شد

تلگرام