پیشنهاد دولت به شورای نگهبان برای برگزاری الکترونیکی انتخابات ۹۶

پیشنهاد دولت به شورای نگهبان برای برگزاری الکترونیکی انتخابات ۹۶

سخنگوی شورای نگهبان از پیشنهاد وزارت کشور به این نهاد برای برگزاری انتخابات سال ۹۶ به صورت الکترونیکی خبر داد.

پیشنهاد دولت به شورای نگهبان برای برگزاری الکترونیکی انتخابات ۹۶

(image)

سخنگوی شورای نگهبان از پیشنهاد وزارت کشور به این نهاد برای برگزاری انتخابات سال ۹۶ به صورت الکترونیکی خبر داد.
پیشنهاد دولت به شورای نگهبان برای برگزاری الکترونیکی انتخابات ۹۶

خرید رنک گوگل

روزنامه قانون