پیدا شدن ایمیلی که نشانگر تلاش تیم ترامپ برای ارتباط با روسیه است

پیدا شدن ایمیلی که نشانگر تلاش تیم ترامپ برای ارتباط با روسیه است
بازرسان کنگره از پیدا شدن ایمیلی خبر می‌دهند که اعضای تیم انتخاباتی رئیس‌جمهور آمریکا بر اساس آن تلاش کرده‌اند تا با رئیس‌جمهور روسیه ارتباط بر قرار کنند.

پیدا شدن ایمیلی که نشانگر تلاش تیم ترامپ برای ارتباط با روسیه است

بازرسان کنگره از پیدا شدن ایمیلی خبر می‌دهند که اعضای تیم انتخاباتی رئیس‌جمهور آمریکا بر اساس آن تلاش کرده‌اند تا با رئیس‌جمهور روسیه ارتباط بر قرار کنند.
پیدا شدن ایمیلی که نشانگر تلاش تیم ترامپ برای ارتباط با روسیه است