پیام تبریک وزیر امور اقتصادی و دارایی به مناسبت روز خبرنگار

پیام تبریک وزیر امور اقتصادی و دارایی به مناسبت روز خبرنگار
قسم به قلم و آنچه می نویسد»
بی شک رسانه ها یکی از مهمترین ارکان تصمیم ساز در دنیای کنونی بوده و هیچ دولت و صاحب منصبی نمی تواند بدون اعتنا به افکار عمومی تصمیم گیری کند. رسانه ها بعنوان رکنی که افکار عمومی را نمایندگی می کنند و محملی برای طرح آزاد نظرات، نقد صریح سیاست ها و عملکردها بوده، صاحبان قدرت را به پاسخگویی وادار نموده و با مشارکت صاحب نظران در حوزه های مختلف بر پیشبرد سیاست های اصولی صحه گذاشته و از تکرار خطاهای احتمالی جلوگیری می نمایند.
در کشور ما که به لطف الهی و مجاهدت های فراوان شاهد استقلال سیاسی و حکمرانی بر مبنای رأی جمهور هستیم ایفای این نقش برای صاحب نظران و نخبگان در عرصه عمومی بیش از پیش فراهم آمده و در این ۴ دهه به صورت مستمر و رو به تزاید، فعالیت های رسانه ای و مطبوعاتی منشأ اثر بوده و همواره به مثابه ظرفیتی برای بیان کژی ها و اصلاح امور عمل کرده است. البته هر چند که رسانه ها در این راه متحمل فشارهای فراوانی شده اند، اما به یقین شیرینی نتایج حاصله، مرارت ها و مشقت ها را قابل پذیرش می کند.
از همین روست که شغل شریف خبرنگاری در رسته مشاغل سخت قرار گرفته و بدون …

پیام تبریک وزیر امور اقتصادی و دارایی به مناسبت روز خبرنگار

قسم به قلم و آنچه می نویسد»
بی شک رسانه ها یکی از مهمترین ارکان تصمیم ساز در دنیای کنونی بوده و هیچ دولت و صاحب منصبی نمی تواند بدون اعتنا به افکار عمومی تصمیم گیری کند. رسانه ها بعنوان رکنی که افکار عمومی را نمایندگی می کنند و محملی برای طرح آزاد نظرات، نقد صریح سیاست ها و عملکردها بوده، صاحبان قدرت را به پاسخگویی وادار نموده و با مشارکت صاحب نظران در حوزه های مختلف بر پیشبرد سیاست های اصولی صحه گذاشته و از تکرار خطاهای احتمالی جلوگیری می نمایند.
در کشور ما که به لطف الهی و مجاهدت های فراوان شاهد استقلال سیاسی و حکمرانی بر مبنای رأی جمهور هستیم ایفای این نقش برای صاحب نظران و نخبگان در عرصه عمومی بیش از پیش فراهم آمده و در این ۴ دهه به صورت مستمر و رو به تزاید، فعالیت های رسانه ای و مطبوعاتی منشأ اثر بوده و همواره به مثابه ظرفیتی برای بیان کژی ها و اصلاح امور عمل کرده است. البته هر چند که رسانه ها در این راه متحمل فشارهای فراوانی شده اند، اما به یقین شیرینی نتایج حاصله، مرارت ها و مشقت ها را قابل پذیرش می کند.
از همین روست که شغل شریف خبرنگاری در رسته مشاغل سخت قرار گرفته و بدون …
پیام تبریک وزیر امور اقتصادی و دارایی به مناسبت روز خبرنگار