پهلوي ها با كساني همراه شدند كه نابودي ايران را مي خواهند/ اوف بر شما!

پهلوي ها با كساني همراه شدند كه نابودي ايران را مي خواهند/ اوف بر شما!

اگر خاندان پهلوی، سر سوزن آبرویی داشت، شما ان را یک شبه بر باد دادید. اینهمه میهن، میهن ، می کردید و دفاع از ایران همین بود؟

پهلوي ها با كساني همراه شدند كه نابودي ايران را مي خواهند/ اوف بر شما!

(image)

اگر خاندان پهلوی، سر سوزن آبرویی داشت، شما ان را یک شبه بر باد دادید. اینهمه میهن، میهن ، می کردید و دفاع از ایران همین بود؟
پهلوي ها با كساني همراه شدند كه نابودي ايران را مي خواهند/ اوف بر شما!

فروش بک لینک

خبر جدید