پنج فیلم ایرانی و خارجی در چهارمین «پاتوق فیلم کوتاه»

پنج فیلم ایرانی و خارجی در چهارمین «پاتوق فیلم کوتاه»

چهارمین «پاتوق فیلم کوتاه» با نمایش چهار فیلم کوتاه ایرانی و یک اثر خارجی برگزار می شود.

پنج فیلم ایرانی و خارجی در چهارمین «پاتوق فیلم کوتاه»

(image)

چهارمین «پاتوق فیلم کوتاه» با نمایش چهار فیلم کوتاه ایرانی و یک اثر خارجی برگزار می شود.
پنج فیلم ایرانی و خارجی در چهارمین «پاتوق فیلم کوتاه»

کرمان نیوز