پناه به دامن پهلوی نتیجه استیصال عربستان است

پناه به دامن پهلوی نتیجه استیصال عربستان است

یک کارشناس مسائل سیاسی گفت: اقدامات آل‌سعود برآیند برشکستگی سیاسی این کشوردر منطقه است و تاثیری بر ایران نداشته و نخواهد داشت .

پناه به دامن پهلوی نتیجه استیصال عربستان است

(image)

یک کارشناس مسائل سیاسی گفت: اقدامات آل‌سعود برآیند برشکستگی سیاسی این کشوردر منطقه است و تاثیری بر ایران نداشته و نخواهد داشت .
پناه به دامن پهلوی نتیجه استیصال عربستان است

اتوبیوگرافی