پس از سرخابی‌ها، ایرانسل حامی مالی تراکتورسازی هم شد

پس از سرخابی‌ها، ایرانسل حامی مالی تراکتورسازی هم شد
باشگاه تراکتورسازی با یک حامی مالی جدید قرارداد همکاری امضا کرد.

پس از سرخابی‌ها، ایرانسل حامی مالی تراکتورسازی هم شد

باشگاه تراکتورسازی با یک حامی مالی جدید قرارداد همکاری امضا کرد.
پس از سرخابی‌ها، ایرانسل حامی مالی تراکتورسازی هم شد