پرداخت تسهیلات دانشگاه یزد به دانشجویان و دواطلبان برتر کنکور

پرداخت تسهیلات دانشگاه یزد به دانشجویان و دواطلبان برتر کنکور
تدین، مسئول استعداد درخشان دانشگاه یزد از ارائه تسهیلات این دانشگاه به دانشجویان و دواطلبان برتر کنکور خبر داد.

پرداخت تسهیلات دانشگاه یزد به دانشجویان و دواطلبان برتر کنکور

تدین، مسئول استعداد درخشان دانشگاه یزد از ارائه تسهیلات این دانشگاه به دانشجویان و دواطلبان برتر کنکور خبر داد.
پرداخت تسهیلات دانشگاه یزد به دانشجویان و دواطلبان برتر کنکور