پذیرش دانشجو در پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی

پذیرش دانشجو در پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی برای مهرماه سال جاری در مقطع دکتری دانشجوی پولی پذیرش می‌کند.

پذیرش دانشجو در پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی

(image)

دانشگاه شهید بهشتی برای مهرماه سال جاری در مقطع دکتری دانشجوی پولی پذیرش می‌کند.
پذیرش دانشجو در پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی

wolrd press news