پایین کشیدن «۵۰ کیلو آلبالو» از پرده سینما صحت ندارد

پایین کشیدن «۵۰ کیلو آلبالو» از پرده سینما صحت ندارد

وابط عمومی معاونت سینمایی ارشاداطلاع داد: اکران هیچ فیلمی توسط ارشاد متوقف نشده است

پایین کشیدن «۵۰ کیلو آلبالو» از پرده سینما صحت ندارد

(image)

وابط عمومی معاونت سینمایی ارشاداطلاع داد: اکران هیچ فیلمی توسط ارشاد متوقف نشده است
پایین کشیدن «۵۰ کیلو آلبالو» از پرده سینما صحت ندارد

استخدام