پاسخ‌هایی به شبه افکنی بلندگوی روباه پیر

پاسخ‌هایی به شبه افکنی بلندگوی روباه پیر

بی بی سی فارسی در اقدامی تامل برانگیز و در آستانه رحلت امام خمینی(ره) سعی کرد با تاکید بر اسنادی، روح استکبارستیزی و آمریکاستیزی امام را زیر سوال ببرد، امری که با رمزگشایی از آن، اوج خباثت این بنگاه سخن پراکنی انگلیسی مشخص می‌شود.

پاسخ‌هایی به شبه افکنی بلندگوی روباه پیر

(image)

بی بی سی فارسی در اقدامی تامل برانگیز و در آستانه رحلت امام خمینی(ره) سعی کرد با تاکید بر اسنادی، روح استکبارستیزی و آمریکاستیزی امام را زیر سوال ببرد، امری که با رمزگشایی از آن، اوج خباثت این بنگاه سخن پراکنی انگلیسی مشخص می‌شود.
پاسخ‌هایی به شبه افکنی بلندگوی روباه پیر

سپهر نیوز