١۵۰ میلیون مترمکعب به ظرفیت برداشت گاز از پارس جنوبی اضافه شد

١۵۰ میلیون مترمکعب به ظرفیت برداشت گاز از پارس جنوبی اضافه شد

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس گفت: طی دوسال گذشته بیش از ١۵٠ میلیون مترمکعب به ظرفیت برداشت گاز از پارس جنوبی افزوده شد.

١۵۰ میلیون مترمکعب به ظرفیت برداشت گاز از پارس جنوبی اضافه شد

(image)

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس گفت: طی دوسال گذشته بیش از ١۵٠ میلیون مترمکعب به ظرفیت برداشت گاز از پارس جنوبی افزوده شد.
١۵۰ میلیون مترمکعب به ظرفیت برداشت گاز از پارس جنوبی اضافه شد

اتوبیوگرافی