وطن امروز: شریک قافله و رفیق دزد!

وطن امروز: شریک قافله و رفیق دزد!
مازندمجلس : آیا بیش از این نیست که او فقط برادر رئیس جمهور است و موقعیتی که اکنون در آن قرار دارد مرهون نسبت خونی با ریاست جمهور ایران است؟ شاید سوال شود که اشاره به این موضوع بدیهی (اینکه حسین فریدون برادر حسن روحانی است) چه چیزی را روشن می کند و اصلاً به چه درد می خورد؟ به نظر نگارنده توجه به همین نسبت های فامیلی بی شمار در میان نخبگان سیاسی کشور است که بهترین باب را برای بسیاری گفت وگوها درباره سیاست و حکمرانی در ایران می گشاید. از آن زمان هایی که تاریخ نویسان تاریخ ایران را نوشته اند تا همین 4-3 …

وطن امروز: شریک قافله و رفیق دزد!

مازندمجلس : آیا بیش از این نیست که او فقط برادر رئیس جمهور است و موقعیتی که اکنون در آن قرار دارد مرهون نسبت خونی با ریاست جمهور ایران است؟ شاید سوال شود که اشاره به این موضوع بدیهی (اینکه حسین فریدون برادر حسن روحانی است) چه چیزی را روشن می کند و اصلاً به چه درد می خورد؟ به نظر نگارنده توجه به همین نسبت های فامیلی بی شمار در میان نخبگان سیاسی کشور است که بهترین باب را برای بسیاری گفت وگوها درباره سیاست و حکمرانی در ایران می گشاید. از آن زمان هایی که تاریخ نویسان تاریخ ایران را نوشته اند تا همین 4-3 …
وطن امروز: شریک قافله و رفیق دزد!

دانلود موزیک