وزیر اماراتی هم دبّه کرد!

وزیر اماراتی هم دبّه کرد!

وزیر مشاور در امور خارجه امارات که پایان نقش این کشور در تجاوز به یمن را اعلام کرده بود، در تغییر موضعی آشکار ادعا کرد که اظهاراتش تحریف شده است.

وزیر اماراتی هم دبّه کرد!

(image)

وزیر مشاور در امور خارجه امارات که پایان نقش این کشور در تجاوز به یمن را اعلام کرده بود، در تغییر موضعی آشکار ادعا کرد که اظهاراتش تحریف شده است.
وزیر اماراتی هم دبّه کرد!

bluray movie download