وزیررفاه: مسائل و مشکلات درحوزه زنان زیاد است

وزیررفاه: مسائل و مشکلات درحوزه زنان زیاد است
وزیررفاه گفت: باید سال ها سیاست های مربوط به جنسیت را درکشوربا جدییت دنبال کنیم.مسائل ومشکلات درحوزه زنان زیاد است وحتی گاهی ازبرخی آگهی های استخدامی زنان نیزآزرده می شوم.به گزارش فارس، علی ربیعی گفت: باید شرایط بهتری برای نوجوانان، دختران و نخبگان خود حتی دررفت وآمدهای آنها فراهم کنیم.وی با اشاره به برگزاری مراسم نکوداشت مولاوردی افزود: دنیای سیاست، آدم ها را آنچنان که هستند، نمی بیند و متاسفانه جریان رسانه سیاست زده، آدم ها را آنچنان که هستند نشان نمی دهد.ربیعی افزود: متاسفانه معیارهای ارزیابی تغییرکرده وشاخص هایی 
برای ارزیابی افراد نداریم این درحالی است که نقاط قوت وضعف افراد هم درلابه لای هیاهوها مطرح شده وازآنها برداشت های سیاسی می شود.وزیررفاه گفت: اگرمی خواهیم یک جریان اجتماعی اثربخش داشته باشیم باید نسبت به مسئله معطوف شده و وقتی تحولات اجتماعی ازسیاست ها پیشی می گیرند دچارشکاف بحران خواهیم شد به همین دلیل باید سال ها سیاست های مربوط به جنسیت را درکشوربا جدییت دنبال کنیم.وی ادامه داد: برای مثال درحوزه زنان کارگر، امنیت شغلی زنان، بارداری ودوران شیردهی آنان و…مسائل …

وزیررفاه: مسائل و مشکلات درحوزه زنان زیاد است

وزیررفاه گفت: باید سال ها سیاست های مربوط به جنسیت را درکشوربا جدییت دنبال کنیم.مسائل ومشکلات درحوزه زنان زیاد است وحتی گاهی ازبرخی آگهی های استخدامی زنان نیزآزرده می شوم.به گزارش فارس، علی ربیعی گفت: باید شرایط بهتری برای نوجوانان، دختران و نخبگان خود حتی دررفت وآمدهای آنها فراهم کنیم.وی با اشاره به برگزاری مراسم نکوداشت مولاوردی افزود: دنیای سیاست، آدم ها را آنچنان که هستند، نمی بیند و متاسفانه جریان رسانه سیاست زده، آدم ها را آنچنان که هستند نشان نمی دهد.ربیعی افزود: متاسفانه معیارهای ارزیابی تغییرکرده وشاخص هایی 
برای ارزیابی افراد نداریم این درحالی است که نقاط قوت وضعف افراد هم درلابه لای هیاهوها مطرح شده وازآنها برداشت های سیاسی می شود.وزیررفاه گفت: اگرمی خواهیم یک جریان اجتماعی اثربخش داشته باشیم باید نسبت به مسئله معطوف شده و وقتی تحولات اجتماعی ازسیاست ها پیشی می گیرند دچارشکاف بحران خواهیم شد به همین دلیل باید سال ها سیاست های مربوط به جنسیت را درکشوربا جدییت دنبال کنیم.وی ادامه داد: برای مثال درحوزه زنان کارگر، امنیت شغلی زنان، بارداری ودوران شیردهی آنان و…مسائل …
وزیررفاه: مسائل و مشکلات درحوزه زنان زیاد است