وزارت علوم جزو کم حاشیه ترین وزارتخانه هاست

وزارت علوم جزو کم حاشیه ترین وزارتخانه هاست
دکتر محمود نیلی احمد آبادی، رئیس دانشگاه تهران گفت: در چهار دوره ریاست جمهوری همیشه وزیر علوم در مرکز توجهات قرار داشته و وزارتخانه مورد توجه مردم و نخبگان، وزارت علوم بوده است گرچه به دلیل جایگاه ویژه علمی، این وزارتخانه جزو کم حاشیه ترین وزارتخانه ها است.

وزارت علوم جزو کم حاشیه ترین وزارتخانه هاست

دکتر محمود نیلی احمد آبادی، رئیس دانشگاه تهران گفت: در چهار دوره ریاست جمهوری همیشه وزیر علوم در مرکز توجهات قرار داشته و وزارتخانه مورد توجه مردم و نخبگان، وزارت علوم بوده است گرچه به دلیل جایگاه ویژه علمی، این وزارتخانه جزو کم حاشیه ترین وزارتخانه ها است.
وزارت علوم جزو کم حاشیه ترین وزارتخانه هاست