وزارت علوم با ایجاد اشتغال برای دانشجویان خارج از کشور زمینه بازگشت آنها را فراهم کند

وزارت علوم با ایجاد اشتغال برای دانشجویان خارج از کشور زمینه بازگشت آنها را فراهم کند

رئیس دبیرخانه نهاد رهبری در امور دانشجویان با اشاره به مشکل اشتغال دانشجویان خارج از کشور در ایران گفت: اگر وزارت علوم و سایر نهادها زمینه‌سازی کنند، دانشجویان به طور قطعی پس از فارغ التحصیلی به کشور باز می‌گردند.

وزارت علوم با ایجاد اشتغال برای دانشجویان خارج از کشور زمینه بازگشت آنها را فراهم کند

(image)

رئیس دبیرخانه نهاد رهبری در امور دانشجویان با اشاره به مشکل اشتغال دانشجویان خارج از کشور در ایران گفت: اگر وزارت علوم و سایر نهادها زمینه‌سازی کنند، دانشجویان به طور قطعی پس از فارغ التحصیلی به کشور باز می‌گردند.
وزارت علوم با ایجاد اشتغال برای دانشجویان خارج از کشور زمینه بازگشت آنها را فراهم کند

اتوبیوگرافی