واکنش شهاب حسینی به حمله‌ی رسانه‌های سعودی/ حتی حج را درست مدیریت نمی‌کنند

واکنش شهاب حسینی به حمله‌ی رسانه‌های سعودی/ حتی حج را درست مدیریت نمی‌کنند

عربستان خریدار بزرگی برای اسلحه است اما نتوانسته ازلحاظ فرهنگی اثر خوبی در دنیا داشته باشد.

واکنش شهاب حسینی به حمله‌ی رسانه‌های سعودی/ حتی حج را درست مدیریت نمی‌کنند

(image)

عربستان خریدار بزرگی برای اسلحه است اما نتوانسته ازلحاظ فرهنگی اثر خوبی در دنیا داشته باشد.
واکنش شهاب حسینی به حمله‌ی رسانه‌های سعودی/ حتی حج را درست مدیریت نمی‌کنند

wolrd press news