واکنش سیده‌فاطمه حسینی به حقوق نجومی پدرش چیست؟

واکنش سیده‌فاطمه حسینی به حقوق نجومی پدرش چیست؟

انتشار خبر حقوق ۵۷ میلیونی، وام ۳۰۰ میلیونی با سود ۴ درصد و کمک‌هزینه اوقات فراغت فرزندان رئیس صندوق توسعه ملی، بر جنجال فیش‌های نجومی مدیران دولتی دمیده است.

واکنش سیده‌فاطمه حسینی به حقوق نجومی پدرش چیست؟

(image)

انتشار خبر حقوق ۵۷ میلیونی، وام ۳۰۰ میلیونی با سود ۴ درصد و کمک‌هزینه اوقات فراغت فرزندان رئیس صندوق توسعه ملی، بر جنجال فیش‌های نجومی مدیران دولتی دمیده است.
واکنش سیده‌فاطمه حسینی به حقوق نجومی پدرش چیست؟

عکس