واشنگتن: حلب سوریه همچنان صحنه درگیریهای شدید است

واشنگتن: حلب سوریه همچنان صحنه درگیریهای شدید است

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با تاکید بر اینکه «حلب همچنان صحنه درگیریهای شدید است»، از نیاز فوری برای توقف درگیریها و آتش بس در این شهر سوریه تاکید کرده است.

واشنگتن: حلب سوریه همچنان صحنه درگیریهای شدید است

(image)

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با تاکید بر اینکه «حلب همچنان صحنه درگیریهای شدید است»، از نیاز فوری برای توقف درگیریها و آتش بس در این شهر سوریه تاکید کرده است.
واشنگتن: حلب سوریه همچنان صحنه درگیریهای شدید است