هیئت ریاض مذاکرات صلح یمن را به حال تعلیق درآورد

هیئت ریاض مذاکرات صلح یمن را به حال تعلیق درآورد

پس از آنکه جنبش انصارالله و متحدان آنها یک پایگاه نظامی را در شمال صنعا تصرف کردند، به گفته دو عضو هیئت مذاکرات تحت حمایت ریاض، این هیئت گفتگوهای مستقیم صلح برای پایان دادن به جنگ داخلی این کشور را به حال تعلیق درآورد.

هیئت ریاض مذاکرات صلح یمن را به حال تعلیق درآورد

(image)

پس از آنکه جنبش انصارالله و متحدان آنها یک پایگاه نظامی را در شمال صنعا تصرف کردند، به گفته دو عضو هیئت مذاکرات تحت حمایت ریاض، این هیئت گفتگوهای مستقیم صلح برای پایان دادن به جنگ داخلی این کشور را به حال تعلیق درآورد.
هیئت ریاض مذاکرات صلح یمن را به حال تعلیق درآورد

آپدیت نود 32 شش ماهه

تلگرام