همکاری اقتصادی بین ایران و هند تقویت می‌شود

همکاری اقتصادی بین ایران و هند تقویت می‌شود

نخست وزیر هند با بیان اینکه ایران و هند با هم پیوندهای تمدنی دارند، گفت: امیدوارم بتوانیم همکاری‌های اقتصادی میان کشورهایمان را تقویت کنیم.

همکاری اقتصادی بین ایران و هند تقویت می‌شود

(image)

نخست وزیر هند با بیان اینکه ایران و هند با هم پیوندهای تمدنی دارند، گفت: امیدوارم بتوانیم همکاری‌های اقتصادی میان کشورهایمان را تقویت کنیم.
همکاری اقتصادی بین ایران و هند تقویت می‌شود

bluray movie download