هزاران نفر در ژاپن در اعتراض به سیاست‌های «شینزو آبه» تظاهرات کردند

هزاران نفر در ژاپن در اعتراض به سیاست‌های «شینزو آبه» تظاهرات کردند

در حالی که انتخابات پارلمانی ژاپن نزدیک می شود، هزاران نفر از معترضان امروز یکشنبه با تجمع در شهر توکیو خواستار استعفای شینزو آبه نخست وزیر این کشور شدند.

هزاران نفر در ژاپن در اعتراض به سیاست‌های «شینزو آبه» تظاهرات کردند

(image)

در حالی که انتخابات پارلمانی ژاپن نزدیک می شود، هزاران نفر از معترضان امروز یکشنبه با تجمع در شهر توکیو خواستار استعفای شینزو آبه نخست وزیر این کشور شدند.
هزاران نفر در ژاپن در اعتراض به سیاست‌های «شینزو آبه» تظاهرات کردند

wolrd press news