هر دقیقه یک نفر در آمریکا به خاطر ناامنی کشته می‌شود

هر دقیقه یک نفر در آمریکا به خاطر ناامنی کشته می‌شود

سفیر سابق ایران در استرالیا گفت: آزادی که در غرب تبلیغ می‌شود، عمدتاً ظاهری و نمایشی است و القای این سبک از زندگی به دیگر ملل جهان با اهداف سیاسی صورت می‌گیرد.

هر دقیقه یک نفر در آمریکا به خاطر ناامنی کشته می‌شود

(image)

سفیر سابق ایران در استرالیا گفت: آزادی که در غرب تبلیغ می‌شود، عمدتاً ظاهری و نمایشی است و القای این سبک از زندگی به دیگر ملل جهان با اهداف سیاسی صورت می‌گیرد.
هر دقیقه یک نفر در آمریکا به خاطر ناامنی کشته می‌شود

بک لینک قوی

دانلود سرا