هدف کودتاچیان ترکیه مشخص نیست

هدف کودتاچیان ترکیه مشخص نیست

«جان برنان» مدیر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در اظهارنظری درباره کودتای ترکیه گفت که نمی‌داند هدف از این اقدام چه بوده است.

هدف کودتاچیان ترکیه مشخص نیست

(image)

«جان برنان» مدیر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در اظهارنظری درباره کودتای ترکیه گفت که نمی‌داند هدف از این اقدام چه بوده است.
هدف کودتاچیان ترکیه مشخص نیست

اتومبیل